• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/muhsindemirtas
  • https://twitter.com/MuhsinDemirtas
Trabzon Tel Çit
Hava Durumu
Muhsin Demirtaş
destek@muhsindemirtas.com.tr
Doğu da Allah'ındır, batı da.
22/12/2015
وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِي
Bununla beraber, doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün, orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki, Allah(ın rahmeti) geniştir, O, her şeyi bilendir.

Kur'an-ı Azimüş-şan bu kadar açık beyan buyurmuşken, neden doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır diyemiyoruz da, Uzakdoğu, Ortadoğu, Afrika, Amerika, Avrupa.

Allah'ın adının anıldığı her yer mukaddestir. Zira Allah'ın adı mukaddes yerlerde anılır da ondan. Haşa bevledilen bir yerde Allah'ın adı anılmaz ki!.. Demek ki Bevledilen yer kutsal yada mukaddes bir yer değil. Peki mukaddes yerler neresidir?

İslâm'ın kutsal mekanlar olarak kabul ettiği Mekke, Medine ve Kudüs şehirleri. 

Mukaddes kelimesi Arapça Ka. de. se kökünden "temizlenmiş", "arınmış" anlamlarına gelmektedir. Üzerlerinde meydana gelen hadiseler, namaz ve hac gibi ibadetlere mekân oluşları bazı yerleri diğerlerinden üstün kılmıştır. Buraların manevî açıdan üstünlükleri âyet ve hadislerle de tescil edilmiştir. Bu âyet ve hadisler ışığında bakıldığında mukaddes yerlerin başlıca üç şehirden ibaret olduğu görülür. Bunlar; Mekke, Medine ve Kudüs şehirleridir. Bu mekanları mukaddes kılan bazı sebepler vardır. 

Mekke, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.)'den, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s)'e kadar bir çok peygamberin hatıralarını taşır. İçinde Allah (c.c.)'a ibadet edilmek üzere insanlar için yapılmış ilk mabed oradadır:

"Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabed elbette Bekke (Mekke)'deki o çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet olan beyttir. Orada açık nişaneler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur"(Âli İmrân 3/96-97). 

Görüldüğü gibi Kur'an Hz. İbrahim'in Kâbe inşaatında bir iskele, daha sonra da atına binerken binek taşı olarak kullanıldığı bir taşa: "Makâm-ı İbrâhim"e dikkat çekmektedir. Gerek Haceru'l-Esved*, gerekse Makam-ı İbrâhim* tarihî birer hatıradır. Bu yönleriyle tarihî açıdan bir fonksiyonları vardır. Bazılarının düşündükleri gibi cahiliye çağından kalmış, taşa tapma olayının bir uzantısı değildirler. Haceru'l-esved'i öperken. Hz. Ömer'in söyledikleri bunun güzel bir ispatıdır: "Ey taş! Biliyorum ki, sen taştan başka bir şey değilsin. Ne zarar verirsin ne de fayda... Allah'ın Rasûlü öperken görmesiydim seni asta öpmezdim" (Müslim, Hac, 15). 

Mekke'de bulunan Kâbe ve onu çevreleyen Mescid-i Haram, insanların ziyaret için yolculuk yapabilecekleri üç mescidden en şereflisidir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu konudaki hadisleri şöyledir: "(Namaz ve ibâdet için) hiç bir mescide yolculuk yapılması doğru değildir. (Fazla sevap umarak) yalnız şu üç mescide sefer edilir: Mescid-i Haram, benim şu mescidim (Mescid-i Nebevî) ve Mescid-i Aksâ" (Buharî, Mescid-i Mekke,1, 6; Müslim, Hac, 415, 511, 512). 

Hac ibadetinin mekânı olan Mekke bu mekânın detayları olan Safa, Merve, Arafat, Mina, Müzdelife gibi yerler, Kur'an'da ya isimleri verilerek veya ima edilerek anılmışlardır (el-Bakara, 2/158, 198, 203). Buraları hac ve umre ibadeti vesilesiyle ziyaret eden bir kimse, ilk atası Hz. Âdem'den başlayan bir takım hatıraları tekrar yaşar. Babaları Hz. Âdem ve anneleri Hz. Havva'nın buluştuğu yer olan Arafat'ta her renk ve her sınıftan insan biraraya gelerek kardeş olduklarını, aynı anne ve babanın çocukları olduklarını hatırlarlar. Peygamberlerin en büyüklerinden olan Hz. İbrahim (a.s)'in Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle "kupkuru bir vadi" olan Mekke'ye gelip hanımı Hacer ve henüz bebek olan oğlu İsmâil'i bırakması onlardaki sonsuz tevekkül, annenin çocuğu için duyduğu endişeyle sağa sola koşması, Zemzem suyunun ortaya çıkışı, kurban olmaya giderken İsmail'in babasına itaati ve Allah Tealâ'nın koç göndermesi ve nihayet hayatının büyük bir bölümü burada geçen Hz. Muhammed (s.a.s)'in zaferle sonuçlanan mücadelesi ve ona tüm insanlığa gerçek kişiliğini kazandıran düsturları tekrar yaşanır. 

Mukaddes yerlerin ikincisi Medine'dir. Önceleri ismi Yesrib iken Hicret'ten sonra kendisine "Medînetü'n Nebî (Peygamber şehri), Hz. Peygamber (s.a.s) oradan dünyayı aydınlattığı için de "Medine-i Münevvere" (Nurlu şehir) denilmiştir. Kendisine ziyaret için gidilebilecek mescidlerin ikincisi Mescid-i Nebevî buradadır. Hz. Peygamber burada yapılan ibadetin faziletine şöyle işaret etmişlerdir: "Şu benim mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram müstesna olmak üzere, öbür mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır" (Dârimî, Salât, 131; Nesâî, Mesâcid, 4). Hz. Peygamber (s.a.s)'in Cennet bahçelerinden biri olarak vasıflandırdığı evi ve minberi arası "Ravza" (bk. İbn Sa'd, I, 253). Cennet kapılarından biri olarak vasıflandırdığı minberi (Bağavî, Şerhü's-sünne, II, 340) ve kabr-i şerifleri bu mescid dahilindedir. Bir hadislerinde ifade buyurdukları gibi, onu ölümünden sonra ziyaret eden kimse hayatta iken ziyaret etmiş gibidir (Kâdı İyaz, Şifâ', II, 83-84). Mekke'de olduğu gibi Medine'nin belirli noktalarının arası Hz. Peygamber tarafından harem ilan edilmiştir. Peygamberlik hayatının büyük bölümü burada geçen Hz. Peygamber (s.a.s), Mekke fethedildikten sonra bile buradan ayrılmamıştır. Bu bakımdan Kuba'dan Uhud'a kadar Medine'nin her karış toprağı O'nun hatıralarıyla doludur. 

Mukaddes yerlerin üçüncüsü Kudüs, bir çok peygamberin yaşadığı ve medfun bulunduğu bir yerdir. İslâm'ın ilk kıblesi olmuştur. Fazla sevap ümit edilerek yolculuk yapılabilecek mescidlerin üçüncüsü Mescid-i Aksa buradadır. Bu mescid Mescid-i Haram'dan sonra Allah'a ibadet amacıyla yapılan mabedlerin ikincisidir (Buharî, Enbiya, 40; İbn Mâce, Mesâcid, 7; Ahmed b. Hanbel, V,150-157), İsra gecesi Hz. Peygamber (s.a.s)'in ilk durağı olmuştur. Miraç'la ilgili âyette faziletine şu şekilde işaret buyurulmuştur: "Kulunu, geceleyin Mescidi Haram'dan, çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa ya götüren O (Allah) her türlü eksiklikten uzaktır. O'na âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (böyle yaptık). Gerçekten O, işiten, görendir" (el-İsra 17/1). 

Rivayet edildiğine göre Süleyman (a:s), Mescid-i Aksa'nın binasını bitirdikten sonra Cenab-ı Hak'tan üç dilekte bulunmuştur: 

1- Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat; 

2- İlâhi hükme uygun bir kaza kudreti; 

3- Yalnız namaz kılmak için Mescid-i Aksa'yı kasdedip gelenlerin, bu davranışlarının, aflarına vesile olması... Hz. Peygamber (s.a.s); "Cenâb-ı Hak, Süleyman'a bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncüsü niyazının da mazhar-ı kabul olmasını dilerim" buyurmuşlardır (Tecrid-i Sarih Trc., IV, s. 167). 

Saydığımız bu mukaddes yerler dışında Hz. Peygamber (s.a.s)'in seferleri sırasında uğradığı, savaştığı, namaz kıldığı yerlerle, Sahabeden bir kısmının medfun bulunduğu mahaller, bazı peygamberlerin yaşadığı, hattâ kabirlerinin bulunduğu iddia edilen yerler müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Bedir, Hayber, Tebük ve Tebük yolu üzerindeki mescidler, İstanbul'da Eyüp, Mersin'de Tarsus, Urfa, Halep vb. sırayla bunlara örnektir. Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ve damadı Hz. Ali'(r.a)'nin şehid edildikleri Kerbelâ ve Necef gibi yerler de bunlardandır. Ancak bunların hiçbirine ibadet maksadıyla yolculuk edilmez, caiz değildir. 

Kur'an âyetleri ve Hz. Peygamber'in hadisleriyle mukaddes oldukları tescil edilmiş daha genel yerler ise cami ve mescidlerdir. Kur'an, buraların sadece Allah'ın adının anılması için yapıldığı (el-Cin, 72/18); buralarda edep zînetini takınmak gerektiğini (el-Arâf, 7/31) buyurur. Hz. Peygamber'in hadislerinde ise bu konu pek çok işlenmiştir. 176 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Ağacı Kesilen Adamın İntikamı - 03/03/2019
“Merhaba sayın belediye reisi. Bugün bu mektupla size ölüm, yeniden doğmak ve intikam üzerine bir hikaye anlatacağım…
Herkes kendine uygun olan işi yapar - 23/02/2019
İyilik yaptığınız kişinin şerrinden sakınınız
Ben Seni Seviyorum - 19/02/2019
Unuttuğumuz ya da çoğu zaman örf ve adetlerimizden dolayı yapmadığımız bir sünnettir “seni seviyorum” diyebilmek. Sevdiği insana “Ben seni seviyorum” diye sevgisini bildirmek sünnettir. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemek de bir ibadettir.
Allah'ın cc Yardımı Neden Gelmez? - 17/02/2019
Allâh’ın (c.c) yardımının ve bereketinin kaldırılmasının başlıca sebepleri nelerdir? Abdülkâdir Geylânî Hazretleri neden kendinizi hesaba çekin diyor?
Gerçekten Sevince Böyle Oluyor - 13/02/2019
Aşk,teslimiyettir. Teslimiyet secdedir. Secde Aşktır.
Kalp Diliyle İç Dünyaya Yolculuk - 12/02/2019
Hazreti İnsan, Sonsuz Kulluk, Fakr’a Övgü ve Aşk Mesleği kitaplarının yazarı Rabia C. Brodbeck, Ağla isimli yeni kitabında ‘kendi hayat hikayesini’ anlatıyor.
Müslümanlara çeşmeden su içmek haram değil mi? - 09/03/2018
Vaktiyle Bursa’ da bir Müslüman, bugünkü adı Arap Şükrü olan muhitte çeşme yaptırmış ve başına bir kitabe eklemiş: “Her kula helâl, Müslüman’a haram!”
Ey Bu Günahkâr Kulun Rabbi! Duası - 18/02/2017
Benim ve Bu Duama Âmin Diyen Herkesin Sıkıntılarını Tez Zaman da Gider Feraha Kavuştur...
Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in a.s Kıssaları - 04/02/2017
"Ey Rabbimiz! (Bu hizmetimizi) bizden kabul buyur! Sen gören ve bilensin!" diyorlardı."
 Devamı